Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy:
1. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez
podania ich nie skorzystasz z naszych usług.
2. Administratorem Twoich danych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy; 99-100
Łęczyca, ul. Konopnickiej 11a.
3. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku
przekroczenia terminu zwrotu,
d) ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne,
e) statystyka publiczna,
f) umożliwienie Ci dostępu do publikacji elektronicznych,
g) udostępnienie Ci dostępu do Internetu,
h) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
i) umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług, imprez, wydarzeń kulturalnych lub inicjatyw.
4. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub
innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury
narodowej.
5. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest
dla nas obopólnie korzystna.
6. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej prosimy,
byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o bibliotekach, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
8. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata
od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art.
442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto
firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania,
archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby
fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych
następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
11. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu
z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej inspektor@d-edu.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-01
Data publikacji:2021-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:674