Gra miejska „Śladami przeszłości Łęczycy – Łęczyca dawna i obecna” 24 września 2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

9 września 2020

 Gra Miejska pt. „Śladami przeszłości Łęczycy – Łęczyca dawna i obecna” odbywa się 24 września 2020 roku (czwartek) w Łęczycy w godzinach 9.00 – 11.30, w ramach projektu
„Łęczyckie podróże po literaturze” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i realizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy przy wsparciu TMZŁ, Muzeum w Łęczycy oraz Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy i stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Pt. „Śladami przeszłości Łęczycy – Łęczyca dawna i obecna”

§ 1. Organizator

1.Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Śladami przeszłości Łęczycy – Łęczyca dawna i obecna” (zwanej dalej Grą) jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. ul. M. Konopnickiej 11 A 99-100 Łęczyca tel. 24 721 03 57,e-mail: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl

2.Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Łęczyca oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

Gra Miejska pt. „Śladami przeszłości Łęczycy – Łęczyca dawna i obecna” odbywa się 24 września 2020 roku (czwartek) w Łęczycy w godzinach 9.00 – 11.30, w ramach projektu „Łęczyckie podróże po literaturze” ze środków Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i realizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy przy wsparciu TMZŁ, Muzeum w Łęczycy oraz Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy i stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.

2. Celem Gry jest poznanie i utrwalenie historii miasta. Odszukanie zmian w architekturze i przestrzeni Łęczycy.

3. Gra przeznaczona jest dla zespołów reprezentujących szkoły podstawowe (kl.V – VIII) i szkoły średnie z miasta Łęczycy i powiatu łęczyckiego. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie w pięcioosobowych grupach pod opieką osoby dorosłej, które w punkcie startowym – Start: godz. 9.00 (Biblioteka Pedagogiczna ul.Kaliska13) biorą Kartę Startową i mapę poglądową. Udział w Grze jest bezpłatny.

4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.

5. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej ani opieki medycznej w trakcie trwania Gry dla osób uczestniczących.

7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym bezpieczny udział. Gra odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, zawartego w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa Sars-Cov-2 w Polsce. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest w złym stanie zdrowia lub też jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Charakter imprezy powoduje, że Grupy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą opiekun zespołu i/lub rodzice/opiekunowie prawni.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub grupę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja drużyny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy, ul. M.Konopnickiej 11 a, osobiście (pok.6) lub drogą mailową na adres poczty: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl do dnia 17 września 2020 r. (czwartek).Dodatkowe informacje pod nr tel. 24 721 03 57 .Osoba do kontaktu: Marek Kamiński.

2. Odbierając Kartę Startową, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem oraz regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez MiPBP w Łęczycy w okresie epidemii Covid-19.

3. Opiekunem każdej z Grup musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

4.Opiekun grupy wypełnia:

- Klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych,

- Oświadczenie

- Listę uczestników.

Klauzulę, oświadczenie i listę uczestników należy dostarczyć do Organizatora Gry do dnia 17 września 2020 r. do godz. 16.00.

5.Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć przed startem.

6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na zasady określone w niniejszym regulaminie;

7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Grup nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Grupy będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Grupa będzie mogła przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jej członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§ 4.

Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcą Gry zostaje grupa, która pokona trasę i rozwiąże we wszystkich punktach kontrolnych zadania i na koniec zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów kilku grup przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Zakończenie Gry, podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczonym jako Meta (Muzeum na zamku w Łęczycy) o godzinie 11.30.

§ 5

1.Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy (dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy – adres e-mail: inspektor@d-edu.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celu określonych przez Organizatora regulaminie, niezbędnych do prawidłowego przebiegu gry.

2.Uczestnik gry posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Uczestnik gry ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 6.

Postanowienia końcowe1. Regulamin gry oraz Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w okresie epidemii Covid-19 znajdują się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekaleczyca.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie mapa łęczycy

    mapa łęczycy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-09
Data publikacji:2020-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:52