„Odjazdowy Bibliotekarz – Zwiedzamy łęczyckie: Dom na Skrzyżowaniu” Łęczyca, 19 września 2020 r.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

8 września 2020

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „ Odjazdowy Bibliotekarz – Zwiedzamy łęczyckie: Dom na Skrzyżowaniu” Łęczyca, 19 września 2020 r.

Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

 

I. Informacje ogólne

Rajd organizowany jest pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz – Zwiedzamy łęczyckie: Dom na Skrzyżowaniu”.

Celem Rajdu jest:

- integracja środowiska bibliotekarskiego,

-promowanie bibliotek i czytelnictwa,

- zapoznanie się z tradycjami i historią regionu,

- promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego,

-propagowanie roweru jako środka lokomocji,

-propagowanie zdrowego trybu życia,

II. Organizatorzy Rajdu:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Łęczycy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej

III. Termin Rajdu: 19 września 2020 r. (sobota)

IV. Organizacja Rajdu:

1. Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.

2. Zapisy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 a.

do dnia 17 września 2020 r. (czwartek).

3. Trasa przejazdu:

11.00 – zbiórka przed Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęczycy, rozdanie pakietów startowych oraz zapoznanie z regulaminem.

11.15 – start z parkingu przed SM Łęczycanka, przejazd rowerzystów trasą: Łęczyca – Siedlec – Mazew – Nowa Sobótka.

13.00 – prelekcja o mariawityzmie, historii parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce i Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” – Kapłan Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz.

14.00 – ognisko integracyjne.

15.00 – koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

15.45 - Powrót - indywidualnie do miejsca zamieszkania.

V. Warunki uczestnictwa

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez Organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.

4. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.

5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów Uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

7. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2 – 3 metry, ale nie więcej niż 5.

8. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

9. Każda z osób biorących udział w Rajdzie powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym bezpieczny udział. Rajd odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, zawartego w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SArs-Cov-2 w Polsce. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Rajdzie jeśli stwierdzi, iż ten jest w złym stanie zdrowia lub też jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

VI. Zasady zachowania Uczestników Rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!

3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3- 5 m, a przy zjazdach 15 - 30m.

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

7. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych Uczestników.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

VII. Podczas wydarzenia bezwzględnie zabronione jest:

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.

3. Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

VIII. Zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności:

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora i podpisując stosowne oświadczenia przygotowane przez Organizatora.

2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin Rajdu oraz Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w okresie epidemii Covid-19 znajdują się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekaleczyca.pl

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Odjazdowy Bibliotekarz

    Odjazdowy Bibliotekarz

  • Powiększ zdjęcie Odjazdowy Bibliotekarz

    Odjazdowy Bibliotekarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-08
Data publikacji:2020-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:67